Ogólne zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

0
Posted in Porady By admin

Polski system prawa pracy stawia na równi z normami prawnymi zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówią o tym Kodeks pracy i Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są to przepisy postępowania wynikające z przyjętych powszechnie, właściwych i bezpiecznych metod pracy ukształtowanych przez lata praktyki. Mogą one również wynikać z dokumentacji techniczno-ruchowej, opracowanej przez producenta dla urządzeń lub z karty charakterystyki bezpieczeństwa chemicznego zawierającej podstawowe informacje niezbędne dla użytkownika substancji chemicznej.
Na każdym stanowisku pracy istnieją specyficzne dla niego zagrożenia, a pracownik jest obowiązany do przestrzegania oprócz ogólnych zasad bhp, także przepisów bezpieczeństwa zawartych w instrukcji stanowiskowej bhp.
W regulaminach i instrukcjach pracy znajduje się zbiór zasad bhp i wybranych norm prawnych, które obowiązują w danym zakładzie pracy.

Ustawy, rozporządzenia i normy zawierają wymagania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy między innymi w zakresie:
– obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy,
– ochrony przeciwpożarowej,
– maszyn i innych urządzeń technicznych,
– eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
– urządzeń ciśnieniowych,
– urządzeń transportowych,
– substancji chemicznych i procesów pracy szczególnie szkodliwych dla zdrowia lub nie­bezpiecznych,
– wentylacji,
– ogrzewnictwa,
– obróbki metali,
– obróbki drewna,
– sprzętu ochrony osobistej,
– narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym.

Leave a Reply